روش محاسبه قیمت طلا و سکه از روی قیمت جهانی اونس طلا

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری شده | روش حساب کردن قیمت طلا | روش حساب‌کردن قیمت طلا در طلافروشی

در این بخش روش محاسبه قیمت طلا به‌صورت ساده و با ذکر دو مثال برای طلای ۷۵۰ و طلای ۷۰۵ به همراه روش حساب کردن طلای انواع سکه آورده شده است. لازم به ذکر است که در نرم افزار حسابداری طلا فروشی و نرم افزار حسابداری طلا و جواهر و سایر نرم افزار های حسابداری زرگری مسبح ماندگار، این محاسبات به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

محاسبه یک گرم طلای ۷۵۰ از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با  ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. قیمت اونس جهانی برای شمش خالص طلای ۲۴ یا ۹۹۹.۹ اعلام میشود. برای محاسبه قیمت یک گرم طلای ۷۵۰  در ابتدا بایستی مزنه اونس را تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ کرد تا بهای هر گرم طلا شمش ۹۹۹.۹ یا ۲۴  را بدست آورد. سپس عدد بدست آمده را در عیار  خود۹۹۹.۹ ضرب کرده و عدد بدست آمده را بر عیار درخواستی۷۵۰ تقسیم میکنیم وحاصل بدست آمده را درمزنه دلار ضرب میکنیم؛ عدد نهایی ما قیمت یک گرم طلای ۷۵۰ می باشد.

روش محاسبه قیمت روز طلا در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری طلا و جواهر با نام مسبح ماندگار

مثالی برای توضیح چگونگی محاسبه قیمت طلای ۷۵۰

اگر قیمت اونس جهانی  طلا ۱۲۸۴.۳۲ باشد و قیمت  دلار۱۰۵۵۰۰ ریال؛ محاسبه یک گرم  طلای ۷۵۰ به روش زیر صورت می‌گیرد:

۱۲۸۴.۳۲تقسیم بر۳۱.۱۰۳۴۳۱ مساوی است با قیمت هرگرم طلابه۹۹۹.۹ دلار=۴۱.۲۹

(هرگرم طلا دلار ۹۹۹.۹ )۴۱.۲۹ ضرب درعیار خودش۹۹۹۹.۹ تقسیم برعیار درخواستی ۷۵۰ برابر میشود هر گرم طلا ۷۵۰ به دلار=۳۰.۹۷

هر گرم طلا ۷۵۰ به دلار۳۰.۹۷ را ضرب به قیمت روز دلار ۱۰۵۵۰۰ برابر میشود با قیمت ریال هر گرم طلای ۷۵۰= ۳۲۶۷۵۴۸ ریال.
******توجه ******

  • فرمول اونس تقسیم بر ۴۱.۴۷۰۰۹ ضرب در مزنه روز دلار هم برای بدست آوردن سریع قیمت هر گرم طلا هم کاربرد دارد
  • برای پایین آوردن عیار، واحد مورد نظر در عیار بزرگتر ضرب و بر عیار کوچکتر تقسیم میشود. همچنین برای بالا بردن عیار، واحد موردنظر تقسیم بر عیار بزرگتر و ضرب در عیار کوچکتر می شود.

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش و طلای خریداری شده | روش قیمتگذاری طلا | روش قبمت‌ گذاری طلا در طلافروشی

روش محاسبه قیمت طلا محاسبه قیمت طلای خریداری شده

محاسبه مزنه یک مثقال طلای ۷۰۵ از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با   ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. هرمثقال طلا برابر است با ۴.۶۰۸۳ گرم.

در ابتدا بایستی قیمت اونس را تقسیم بر۳۱.۱۰۳۴۳۱ و ضرب در ۴.۶۰۸۳ کرد. عدد بدست آمده  قیمت هر مثقال شمش ۹۹۹.۹ می باشد. حال عدد بدست آمده را در عیار خود۹۹۹.۹ ضرب و بر عیار درخواستی ۷۰۵ تقسیم می کنید و عدد نهایی را در مزنه  روز  دلار ضرب کرده تا قیمت روز یک مثقال طلای ۷۰۵  بدست آید.

مثال برای توضیح چگونگی روش محاسبه قیمت طلای ۷۰۵

اگر قیمت اونس جهانی  طلا ۱۲۸۴.۳۲ باشد و قیمت  دلار ۱۰۵,۵۰۰ ریال؛ محاسبه یک گرم  طلای ۷۰۵ به روش زیر میباشد:

۱۲۸۴.۳۲/۳۱.۱۰۳۴۳۱*۴.۶۰۸۳*۹۹۹.۹/۷۰۵*۱۰۵۵۰۰=۱۴,۱۵۴,۳۷۵
******توجه ******

  • فرمول اونس تقسیم بر  ۹.۵۷۴۲ ضرب در مزنه روز دلار برای بدست آوردن سریع  مزنه مثقال ۷۰۵ طلا هم کاربرد دارد.
  • برای پایین آوردن عیار، واحد مورد نظر در عیار بزرگتر ضرب و بر عیار کوچکتر تقسیم میشود. همچنین برای بالا بردن عیار، واحد موردنظر تقسیم بر عیار بزرگتر و ضرب در عیار کوچکتر می شود.

 

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری شده | روش حساب کردن قیمت طلا | روش قیمت گذاری طلا در طلافروشی

نحوه حساب بهای روز سکه در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری مسبح ماندگار

روش محاسبه  قیمت طلای سکه ها از روی قیمت جهانی اونس طلا

هر اونس طلا برابر با   ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است. قیمت اونس جهانی برای شمش خالص طلای ۲۴ یا ۹۹۹.۹ اعلام میشود.

تمامی سکه های پهلوی، بهارآزادی و امامی با عیار ۹۰۰  ساخته می شوند. وزن سکه تمام در تمام سکه های پهلوی،  بهارآزادی و امامی ۸.۱۳۳ گرم می باشد. وزن سکه نیم در تمام سکه های پهلوی، بهارآزادی و امامی ۴.۰۶۶ گرم است. وزن سکه ربع در تمام سکه های پهلوی،  بهارآزادی و امامی ۲.۰۳۳ گرم است و وزن سکه یک گرمی مشخصا ۱ گرم است.

برای محاسبه قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ ، در ابتدا بایستی مزنه اونس را تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ کرد تا بهای هر گرم طلا شمش ۹۹۹.۹ یا ۲۴  را بدست آورد. سپس عدد بدست آمده را در عیار  خود ۹۹۹.۹ ضرب کرده و عدد بدست آمده را بر عیار درخواستی ۹۰۰ تقسیم میکنیم وحاصل بدست آمده را درمزنه دلار ضرب میکنیم عدد نهایی ما قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ می باشد. سپس عدد بدست آمده را در وزن سکه مورد نظر ضرب میکنیم و بهای طلای سکه را بر اساس قیمت جهانی اونس بدست می آوریم.

نحوه حساب بهای روز سکه در مقاله آموزشی مربوط به نرم افزار حسابداری نام مسبح ماندگار محاسبه قیمت طلای خریداری شده

مثالی برای توضیح چگونگی روش محاسبه قیمـت طلای سکه

اگر قیمت اونس ۱,۲۸۴.۳۲ باشد  و قیمت  هر دلار در بازار ۱۰۵,۵۰۰ باشد. اول بایستی  قیمت یک گرم طلا ۹۰۰ را بدست  بیاوریم.

۱,۲۸۴.۳۲ تقسیم بر ۳۱.۱۰۳۴۳۱ =(قیمت یک گرم ۹۹۹.۹) ۴۱.۲۹

اگر قیمت یک گرم طلای عیار ۹۹۹.۹ برابر با ۴۱.۲۹ باشد:
۴۱.۲۹ / (عیار خودش) ۹۹۹.۹* (عیار سکه)۹۰۰ = ۳۷.۱۷

قیمت یک گرم طلای عیار ۹۰۰ برابر شد با ۳۷.۱۷ در نتیجه:
۳۷.۱۷ × (قیمت واحد دلار) ۱۰۵,۵۰۰= ۳,۹۲۱,۰۵۹
در نتیجه قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ به ریال برابر می‌شود با: ۳,۹۲۱,۰۵۹

حال قیمت یک گرم طلای ۹۰۰ به ریال را در وزن سکه  مورد نظر ضرب می کنیم تا قیمت سکه بر اساس قیمت اونس بدست بیایید.

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری شده | روش حساب کردن قیمت طلا | روش حساب‌کردن قیمت طلا در طلافروشی

قیمت روز طلای سکه تمام (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:   ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۸.۱۳۳  = ۳۱,۸۸۹,۹۷۱
قیمت روز طلای سکه نیم (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:     ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۴.۰۶۶ =  ۱۵,۹۴۳,۰۲۵
قیمت روز طلای سکه ربع (پهلوی، امامی و بهار) اینگونه محاسبه می‌شود:    ۳,۹۲۱,۰۵۹ * ۲.۰۳۳ = ۷,۹۷۱,۵۱۲
قیمت روز  طلای سکه یک گرمی اینگونه محاسبه می‌شود: ۳,۹۲۱,۰۵۹ *  ۱= ۳,۹۸۰,۷۹۱

توجه داشته باشید که قیمت بدست  آمده، فقط قیمت طلای سکه می باشد  و  حباب معاملات طلا در آن  دیده نمی شود.  حباب معاملات براساس صف تشکیل‌شده‌ی خریداران سکه در مقابل تولید سکه بوجود می‌آید و به دلیل اینکه تقاضای خرید بیش از توان تولید است، بهای بیشتری برای آن در بازار منظور می‌شود که به آن حباب معاملات سکه می‌گویند.

© تحقیق و پژوهش از محمد حسین خاتمی‌دوست کارشناس شرکت اشراق رایانه

محاسبه قیمت طلا هنگام فروش | محاسبه قیمت طلای خریداری شده | روش محاسبه قیمت طلا | روش محاسبه قیمت طلا در طلافروشی

نرم افزار حسابداری طلا ، نقره ، پلاتین ، سنگ ، سکه ، ارز و جواهر فروشی ، بنکداری و طلاسازی

فهرست